Regulamin

Regulamin działalności poręczycielskiej

Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych utworzonego ze środków finansowych Miasta Bydgoszczy.
 2. Powołanie Funduszu stanowi realizację celów i zadań zawartych w strategii rozwoju miasta         i samorządowym programie wspierania przedsiębiorczości oraz podkreśla znaczenie Bydgoszczy jako ośrodka usług finansowych.
 3. Głównym zadaniem Funduszu jest udzielanie poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom bezrobotnym rozpoczynającym działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o kredyt lub pożyczkę, a nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia ich spłaty.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Fundusz - Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;

b) Instytucja finansująca - bank kredytujący, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub fundusz pożyczkowy, z którymi Fundusz zawarł umowę o współpracy;

         c) Wnioskodawca – osoba, która złożyła wniosek o udzielenie poręczenia;

d) Beneficjent – poręczeniobiorca, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i spełnia warunki określone w Załączniku nr  I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.);

e) Poręczenie - umowa, wg prawa cywilnego, na podstawie której Fundusz zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń instytucji finansującej lub Urzędu Pracy, w przypadku nie wykonania przez Beneficjenta zobowiązania w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie;

f) Kredyt – kredyt w rozumieniu prawa bankowego lub pożyczka udzielona przez instytucję finansującą;

g) Regulamin – Regulamin działalności poręczycielskiej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

II  ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PORĘCZENIA

§ 2.

1.Beneficjentami Funduszu mogą być przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące warunki:

 1. posiadanie siedziby lub koncentrowanie prowadzonej działalności gospodarczej na terenie miasta Bydgoszczy lub pozostałych jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego.
  1. nie zaleganie z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u i gminy
  2. posiadanie zdolności kredytowej.

  2.    Beneficjentami Funduszu nie mogą być przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji  w rozumieniu  Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw  ( Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004).                                                                                             

   3.   Poręczenia mogą być udzielane na spłatę kredytu przeznaczonego na sfinansowanie:

 1. zakupu, leasingu środków trwałych lub wyposażenia,
 2. zakupu materiałów i surowców do produkcji lub usług,
 3. wydatków inwestycyjnych obejmujących koszty budowy, remontów i modernizacji,
 4. bieżącej działalności.

III  WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ

§ 3

 1. Poręczenia udziela się na podstawie wniosku o udzielenie poręczenia złożonego za pośrednictwem instytucji finansującej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Wniosek o udzielenie poręczenia powinien w szczególności zawierać:
  1. kwotę kredytu oraz wnioskowanego poręczenia,
  2. cel, na który kredyt zostanie przeznaczony,
  3. propozycje form prawnego zabezpieczenia poręczenia.
 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. kserokopię wniosku o udzielenie kredytu,
  2. kserokopie właściwych dokumentów rejestracyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u
  4. koncesje i stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli takie występują,
  5. warunkową decyzję kredytową
  6. zaświadczenie lub oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec gminy
 1. Fundusz może zażądać dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny stopnia gwarancji powodzenia projektowanego przedsięwzięcia gospodarczego.
 2. Złożenie kompletnego wniosku jest warunkiem jego rozpatrzenia przez Fundusz.
 3. Niezależnie od dokumentów wymaganych przez Fundusz wymienionych w § 3 pkt. 3, Wnioskodawca przedkłada kompletną dokumentację wg wymogów instytucji finansującej.

IV  TRYB ZAWIERANIA UMOWY O UDZIELENIE PORĘCZENIA

§ 4

 1. Fundusz w terminie 10 dni od przekazania przez instytucję finansującą wniosku o udzielenie poręczenia wraz z dokumentacją kredytową dokonuje jego formalnej i merytorycznej analizy biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. stopień gwarancji powodzenia projektowanego przedsięwzięcia gospodarczego,
  2. rodzaj działalności i jej przydatność dla gospodarki lokalnej z uwzględnieniem podstawowych założeń zawartych w strategii rozwoju miasta,
  3. stopień doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  4. wielkość kapitału własnego (środki pieniężne, lokale, maszyny, urządzenia itp.),
  5. źródła zaopatrzenia i zbytu,
  6. usytuowanie na rynku.
 2. Termin określony w pkt.1 niniejszego paragrafu może zostać przedłużony przez Fundusz w przypadku:
  1. potrzeby uzupełnienia i weryfikacji informacji wynikających z wniosku o udzielenie poręczenia i dołączonej do niego dokumentacji,
  2. wysokiego stopnia złożoności i pracochłonności analizy związanej z rozpatrzeniem wniosku.
 3. Zarząd Funduszu dokonuje analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez poręczeniobiorcę zobowiązania, po przeprowadzeniu której, podejmuje decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu poręczenia i informuje o tym fakcie instytucję finansującą.
 4. Decyzja w sprawie udzielenia poręczenia zostanie przekazana instytucji finansującej nie później niż w terminie 10 dni od chwili otrzymania wniosku wraz z dokumentacją, zaś w przypadku określonym w pkt.2 nie później niż w terminie 21 dni od chwili otrzymania wniosku wraz z dokumentacją.

§ 5

 1. Po wydaniu pozytywnej decyzji Fundusz zawiera umowę o udzielenie poręczenia z wnioskodawcą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli Beneficjenta i Funduszu wyrażonego podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.
 3. Umowa o udzielenie poręczenia sporządzana jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego:
  1. jeden za pokwitowaniem otrzymuje Beneficjent,
  2. jeden otrzymuje instytucja finansująca,
  3. jeden archiwizowany jest przez Fundusz.

4. Realizacja umowy o udzielenie poręczenia nastąpi poprzez zawarcie przez Fundusz umowy poręczenia z instytucją finansującą oraz zawarcie przez instytucję finansującą umowy o kredyt z Beneficjentem.

 1. Wszelkie koszty związane z udzieleniem poręczenia oraz ustanowieniem jego zabezpieczenia ponosi Beneficjent.
 2. Umowa o udzielenie poręczenia powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:
  1. strony umowy,
  2. kwotę kredytu, którą poręczenie ma zabezpieczać,
  3. kwotę wnioskowanego poręczenia,
  4. zasady i terminy obowiązywania poręczenia,
  5. sposób zabezpieczenia poręczenia,
  6. zakres uprawnień Funduszu związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, który poręczenie ma zabezpieczać,
  7. wysokość opłat.
 3. Rodzaj zabezpieczenia uzależniony jest od wielkości udzielonego poręczenia i może stanowić:
  1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu,
  2. weksel in blanco poręczony wraz z deklaracjami wekslowymi, stanowiącymi załączniki nr 4 i 4a do Regulaminu,
  3. inne zabezpieczenia majątkowe.

§ 6

 1. Fundusz udziela poręczeń kredytowych wyrażonych w złotych.
 2. Poręczenia są terminowe - ograniczone co najwyżej do 5 lat.
 3. Maksymalny udział procentowy kwoty poręczenia w stosunku do kwoty kredytu wynosi 80% kwoty kapitału pozostającego do spłaty, przy czym nie więcej niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu dla jednorazowego poręczenia. W przypadku poręczeń udzielanych przez dwa lub więcej funduszy poręczeń kredytowych dla indywidualnego kredytu, łączna wartość zabezpieczenia nie może przekraczać 80% wartości pozostającego do spłaty kapitału poręczanego kredytu.
 4. Poręczenia nie obejmują odsetek oraz prowizji związanych z kredytem.
 5. Udzielane przez Fundusz poręczenia ze środków własnych i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu w ramach poddziałania 1.2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej, niż stopa referencyjna Unii Europejskiej, publikowana     w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej obowiązująca w dniu zawarcia umowy poręczonego kredytu lub pożyczki.

§ 7

1. Od udzielonego poręczenia pobierana jest prowizja na podstawie uchwały Zarządu Funduszu. Zmiany opłat i prowizji obowiązujących w Funduszu, przyjmowane uchwałami Zarządu Funduszu, nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.

2. Beneficjent wpłaca prowizję należną Funduszowi na jego rachunek po podpisaniu umowy o udzielenie poręczenia i przedkłada instytucji finansującej przy zawarciu umowy kredytu dowód wpłaty lub instytucja finansująca potrąca kwotę prowizji z udzielonego kredytu i przekazuje ją w ciągu 5 dni od daty uruchomienia kredytu na rachunek bankowy Funduszu.

3. W celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji zobowiązań, suma udzielonych poręczeń dla jednego Beneficjenta nie może przekraczać 5 % kapitału poręczycielskiego Funduszu.

4. W przypadku, gdy na skutek udzielenia poręczenia zaangażowanie Spółki wobec jednego poręczeniobiorcy przekroczy kwotę 500.000,00 zł Zarząd zobowiązany jest uzyskać opinię Rady Nadzorczej przed podjęciem decyzji o udzieleniu poręczenia.

V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Zobowiązanie Funduszu z tytułu poręczenia wygasa w przypadku:
  1. upływu terminu ważności poręczenia,
  2. wykonania przez wnioskodawcę zobowiązania stanowiącego przedmiot poręczenia,
  3. zapłaty przez Fundusz zobowiązania wynikającego z poręczenia.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z umowy zawartej   

       z Funduszem jest sąd właściwy dla siedziby Funduszu.

 1. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia odpowiednich uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki, oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Banku Gospodarstwa Krajowego     Miasta Bydgoszcz oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej

   Nr 11/2012  z dnia 8 sierpnia 2012 r.