Cel

Zadaniem BFPK jest udzielanie poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o kredyt lub pożyczkę, a nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.
Działalność Funduszu ma charakter non-profit – zgodnie z zapisami umowy spółki ewentualny zysk z prowadzonej działalności przeznaczony jest na cele statutowe.
Fundusz udziela poręczeń w oparciu o zapisy kodeksu cywilnego (art. 876 – 887)
Poręczenie nie obejmuje odsetek od kredytu, prowizji bankowej i innych opłata należnych Bankowi oraz kosztów związanych z dochodzeniem należności Banku.