Z końcem grudnia 2016 roku zakończyliśmy realizację programu RPO WK-P na lata 2007-2013 pod nazwą „Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MŚP przez dofinansowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”

W ramach środków europejskich, wsparcie w postaci poręczenia kredytu lub pożyczki Bydgoskiego Funduszu otrzymali przedsiębiorcy z naszego regionu, w wysokości blisko 20 mln złotych.

Aktualnie przygotowujemy się do absorpcji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fundusz realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, z alokacją wynoszącą 13.157.4 tys. zł pn. Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MSP, poprzez dofinansowanie bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Fundusz w ramach programu udziela poręczeń przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego, także w ramach pomocy de minimis. 
Fundusz udziela poręczenie nie zawierających komponentu pomocy publicznej w oparciu o zapisy zawarte w obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu Wedo pomocy państwa w formie gwarancji.

Bydgoski Fundusz otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w postaci uruchomienia II transzy projektu „Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MSP poprzez dofinansowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” w wysokości 3.289.335,85 zł.
Przekazane środki związane są z faktem, iż Fundusz realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, z alokacją wynoszącą 13.157.4 tys. zł. W ramach programu udziela poręczeń przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego, także w ramach pomocy de minimis.

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych zaprezentował swoją ofertę związaną z zabezpieczeniem spłaty pożyczki bądź kredytu podczas konferencji zorganizowanej przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu pn. „Źródła finansowania działalności gospodarczej ze środków europejskich”.
Konferencja zgromadziła w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przedsiębiorców z regionu oraz osoby zainteresowane uruchomieniem własnej firmy.
Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się o:

• możliwościach finansowania własnych firm ze środków europejskich w ramach projektów realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
• zabezpieczeniu pożyczki lub kredytu